Talking Trucks voor een optimale vloot

Talking Trucks voor een optimale vloot

Waar is zelforganisatie van grote toegevoegde waarde in de logistiek?  

Stel je eens voor dat trucks zichzelf middels artificial intelligence door de logistieke keten optimaal organiseren. De meeste beslissingen in het logistieke proces worden echter nu nog door mensen genomen: door planners, de chauffeur, de manager, medewerkers van de klantenservice… Wat als het héle logistieke en communicatieproces rond die trucks autonoom en digitaal ingeregeld kan en gaat worden?  

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Research 

Dit onderzoek volgt op een eerder TNO project over digital twin algorithms. In dit nieuwe onderzoek wordt gekeken naar de optimale toepassing van A.I. binnen de logistieke keten. Wat is de impact van de inzet van A.I. op bijvoorbeeld de planning? En hoe verhoudt zich dat tot de situatie waarin dit niet voor 1 truck, maar voor een complete vloot wordt ingezet? Twee vragen staan centraal in dit onderzoek: 

  1. Wat is het effect van zelforganiserende logistiek  op het menselijk gedrag? 
  2. Wat is de waarde van zelforganiserende logistiek in vergelijking met de huidige werkwijze?  

 

De impact op mens en organisatie is – naast een literatuurstudie –  onderzocht met een vragenlijst en met diepte-interviews met betrokkenen uit de logistieke keten in en rond de test case.  

 

Het wordt interessant wanneer het algoritme de meest ideale combinaties van ladingen, prijzen en bestemmingen aan chauffeurs kan toebedelen. Dat haalt de niet-functionele concurrentie uit de sector en zorgt voor de meest effectieve impact op zowel de kosten en omzet, als op de duurzame inzet van de logistieke vloot: als iedereen optimaal beladen op pad gaat, heeft iedereen de beste opbrengst en laagste kosten.  

 

Samen met Van Berkel Logistics en DHL wordt de toepassing getest. In de test bij Van Berkel Logistics is een vergelijking gemaakt tussen werken met het algoritme versus werken met de ‘menselijke planning’. In deze real life test is de impact van zelfregulerende voertuigen en ladingen op mensen en organisaties onderzocht. De test geeft inzicht in wat de volgende stappen moeten zijn, op weg naar een zelforganiserend logistiek landschap.   

Opportunities en impact 

Met kennisontwikkeling over A.I. in de logistiek kunnen wij het bedrijfsleven beter voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen en toepassingen van algoritmes in de haven van Rotterdam. Het onderzoek levert een bijdrage aan een seamless port, door het versnellen van het gebruik van  autonome algoritmen in de hele logistieke lijn en inzicht te geven in de toegevoegde waarde van deze autonomous algorithms voor de logistieke keten. 

AGRI-RES-300-IoT-SmartPort

Challenges 

Software testen in de dagelijkse operatie is lastiger dan gedacht. Het is uitdagend gebleken om een voorkeur gebaseerd op ervaring te vertalen in een software-applicatie. De mens maakt vaak keuzes op basis van ervaring en deze is veelal niet vastgelegd, maar moet wel vertaald kunnen worden in algoritmes.  

AGRI-PART-300-SmartPort

Partners 

Van Berkel Logistics, TNO, DHL, TU Delft, SmartPort. 

Looptijd

2019-2021

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.

Download visuals