Flexnet

Onderzoek: 2018-2019

Bedrijven in het Botlekgebied zijn van elkaar afhankelijk: bedrijven die restwarmte produceren leveren die aan het cluster, andere bedrijven nemen het af. Wat is de impact van elektrificatie van bedrijfsprocessen?

 

Challenges

In het Botlekgebied opereren talrijke bedrijven die in hun operatie van elkaar afhankelijk zijn. Een uitgebreid netwerk van kabels en leidingen verbindt deze ondernemingen met elkaar. Nu werken de bedrijven op stroom die verkregen wordt uit verbranding van fossiele brandstoffen, met name gas. De komende jaren komt er veel meer duurzame energie beschikbaar uit bijvoorbeeld wind op zee, met als gevolg daarvan elektrificatie van sommige bedrijfsprocessen. Dat heeft echter meteen ook impact op andere bedrijven in het cluster: waar er minder of geen gas gestookt wordt, wordt er ook minder of geen overtollige restwarmte aan het cluster geleverd.
De eerste invalshoek van het Flexnet onderzoek is technisch en daarbinnen zijn twee aandachtsgebieden, te weten: Welke bedrijfsprocessen in de Botlek zijn, inpasbaar in het netwerk, te elektrificeren? En op welke manier kun je in het netwerk energie opslaan?
De tweede invalshoek van Flexnet gaat in op scenario-analyse: op welke manieren is te komen tot een ideaal netwerk in de Botlek? En welke factoren zijn in de verschillende scenario’s bepalend? Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om ontwikkelingen in de energieprijzen of de snelheid van de groei van wind op zee.

Potential

• Bedrijven krijgen inzicht in de opties die er binnen de energietransitie voor hen zijn. Op basis daarvan kunnen ze concrete stappen gaan zetten. Er ontstaat een steeds scherper beeld van de kansen die de energietransitie biedt in de Botlek.
• De kennis van bedrijven komt beschikbaar en wordt ingezet in de energietransitie.
• Het havenindustrieel cluster als geheel kan profiteren van het voorbeeld van de Botlek.

Business opportunities – Zakelijke mogelijkheden

• Voor bedrijven is het gunstig dat de samenwerking in het netwerk in stand kan blijven.
• Meer verbondenheid levert een economisch gezonder cluster.
• Bedrijven kunnen hun individuele emissiedoelstellingen behalen door de inzet van elektrificatietechnieken die om kunnen gaan met het fluctuerende aanbod van duurzame stroom.
• Het gezamenlijk aanpassen van de energie-infrastructuur is effectiever in te plannen en is potentieel goedkoper door gebundelde vraag.

Partners

Huntsman, Nouryon, Air Liquide, Deltalinqs, TU Delft, E4U-Projects

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.