DDP bottom-up - Power-2-Hydrogen

De productie en het gebruik van duurzame waterstof is een belangrijke factor in het terugdringen van de CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. Is de grootschalige toepassing van duurzame waterstof (H₂) haalbaar en zo ja hoe?

 

Onderzoek

De productie en het gebruik van duurzame waterstof door middel van elektrolyse, genoemd Power-2-Hydrogen, is cruciaal in alle scenario’s op weg naar sterke terugdringing van CO₂-uitstoot in het Rotterdamse havengebied. TNO heeft voor de Rotterdamse situatie geïnventariseerd welke waterstofstromen en -toepassingen er nu zijn en wat nodig is voor grootschalige inzet van duurzame waterstof. Hoe ziet een roadmap naar die grootschalige inzet van duurzame waterstof er uit? En welke mogelijkheden ontstaan daarmee? De uitwerking door TNO laat zien dat, wanneer alle nu toegepaste waterstof wordt vervangen door duurzaam geproduceerd waterstof, een substantiële reductie van CO₂-uitstoot mogelijk is.

Voor economisch verantwoorde verduurzaming van de activiteiten in het Rotterdamse havengebied zijn door het Wuppertal-instituut verschillende scenario’s geschetst, zogenaamde deep decarbonisation pathways (DDP). In de scenario’s wordt een sterke terugdringing van de CO₂ uitstoot gerealiseerd in 2050 variërend van 30 tot 98%. Power-2-Hydrogen past binnen alle scenario’s en kan worden gezien als sub-scenario. .

Kansen

  • Vermindering uitstoot (1) – Duurzaam geproduceerd waterstof als duurzame grondstof in de productie van transportbrandstoffen (hydrogen as a fuel) levert vermindering van de CO₂-uitstoot op. Verder zorgt de invoering van duurzaam waterstof in het bestaande gasnet (voor toepassing in huishoudens) ook voor vermindering van de CO₂-uitstoot.
  • Vermindering uitstoot (2) – Duurzaam geproduceerd waterstof kan ingezet worden voor het vloeibaar maken van belangrijke basischemicaliën zoals methanol, methaan, ammoniak en mierenzuur. Deze verbindingen kunnen tevens als opslagmethode dienen.
  • Bufferen van waterstof – Wanneer het mogelijk wordt duurzame energie in de vorm van waterstof te bufferen, vergroot dat de mogelijkheden van gebruik van groene energie en kan het aandeel groene energie in de energievoorziening groeien.

Uitdagingen

  • Hoe wordt Power-2-Hydrogen financieel haalbaar? Welke kosten zijn met Power-2-Hydrogen gemoeid en welke emissiebesparingen kunnen dan worden gerealiseerd?
  • Moet regelgeving worden aangepast en hoe?
  • Wat zijn de juiste momenten om te investeren?
  • Hoe verdisconteer je milieuwinst in het verdienmodel van deelnemende bedrijven / stakeholders?
  • Verdienmodellen vereisen grootschaligheid. Is opschaling technisch mogelijk? En is er dan voldoende waterstof voorhanden? En voldoende leveringszekerheid (security of supply)?

Impact – effecten

De uitwerking door TNO laat zien dat, wanneer alle nu toegepaste waterstof wordt vervangen door duurzaam geproduceerde waterstof, een substantiële besparing aan CO₂-uitstoot mogelijk is.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, TNO

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.