Varen door slib

Onderzoek: 2015-2020
Er is een nieuwe, verbeterde methode om de doorvaarbaarheid van waterwegen te bepalen. Hierdoor  kunnen schepen dieper steken zonder extra baggerwerkzaamheden en kosten.

 

Onderzoek en uitkomsten

Slib op de bodem van havens en vaarroutes bepaalt mede de diepte. Op dit moment is slibdichtheid daarbij uitgangspunt: vanaf een bepaalde dichtheid geldt het slib als bodem. Er is nu een geheel nieuwe methode ontwikkeld die uitgaat van slibsterkte: de krachten die slib op een schip uitoefent. De potentie van de nieuwe methode is enorm. Doordat een schip door bepaald slib heen kan varen, kan het op dezelfde routes dieper steken. Dat biedt twee kansen: een toename in scheepsbelading, wat efficiënter is en dus gunstig voor de rederijen, of minder baggeren en daarmee verlaging van kosten. Minder baggeren heeft als bijkomende voordelen een vermindering van hinder voor de scheepvaart en een positief effect op de biodiversiteit in het havengebied. Op basis van metingen wordt niet zoals nu de slibdichtheid gemeten maar de slibsterkte: de krachten die slib uitoefent op schepen. Dat zal laten zien dat op bepaalde diepte slib doorvaarbaar is.

Er is een nieuwe, nauwkeurigere baggermethode op basis van reologie. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het gebruik op operationeel niveau. Daarnaast wordt er gewerkt aan een kosten-efficiënter baggerproces.

Kansen

  • Minder baggeren – Tussen het diepste punt van een schip, de kiel, en de bodem van de vaarweg moet een minimumafstand worden gehouden, de zogenaamde under keel clearance (UKC). Als slib van bepaalde samenstelling doorvaarbaar blijkt, hoeft er minder gebaggerd te worden om de UKC te garanderen.
  • Beter vaststellen effectieve diepte – Vaarwegen blijken doorvaarbaar te zijn door dieperliggende schepen en kunnen zo beter benut worden.

Uitdagingen

  • Categoriseren en vaststellen slibsterkte – Welke slibsoorten zijn er en wat is daarvan de strekte en voor welke slibsoorten is conditioneren mogelijk?
  • Vaargedrag – Welk effecten heeft slib op het schip? En omgekeerd: welke effecten heeft het schip op het slib?
  • Monitoren – Hoe kun je voor de gehele Rotterdamse haven de slibsterkte in kaart brengen en deze vervolgens gaan monitoren?
  • Standaard – Erkenning door PIANC en andere organisaties van slibsterkte als meeteenheid voor de doorvaarbaarheid van slib.

Impact – effecten

  • Kostenbesparing – Bij een vermindering van het baggerwerk dalen de kosten. 10- 20% minder baggeren levert Rotterdam een besparing van 1 miljoen euro per jaar op. Met name rond het Beer- en Calandkanaal zijn grote kansen.
  • Minder hinder – Minder baggeren betekent een vermindering van de hinder voor de scheepvaart wat gunstig is voor rederijen en andere bedrijven die actief zijn in het gebied.
  • Milieu – Minder baggeren heeft een positief effect op de biodiversiteit in het havengebied.
  • Zwaarder beladen schepen – Als met dezelfde baggerwerkzaamheden dezelfde schepen dieper kunnen steken, dan kunnen schepen zwaarder beladen worden. Dit biedt grote kostenvoordelen voor de rederijen.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, Marin, Rijkswaterstaat
Kennispartner: TU Delft

Vervolg

Dit project is nu onderdeel van het programma MudNet (efficiënter baggeren) bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Varen door slib

“Als vloeibare sliblagen veilig en betrouwbaar gebruikt mogen worden in het nautische beleid van havens, dan kunnen voordelen op het gebied van duurzaamheid en kosteneffectiviteit voor het baggerproces worden bereikt.”

Arie Noordijk

Manager Ports & Fairways, Havenbedrijf Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Futureproof Port Infrastructure. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.