Trends en ontwikkelingen en hun effect op maritieme infrastructuur

Onderzoek: 2017-2018

Inzicht in trends en ontwikkelingen biedt betere beslisinformatie bij investeringen in maritieme infrastructuur.

 

Onderzoek

De toekomstige maritieme infrastructuur van de Rotterdamse haven moet toekomstige activiteiten kunnen faciliteren. Om daartoe de juiste investeringen te kunnen doen, is op basis van kwantitatief wetenschappelijk onderzoek bepaald welke korte en lange termijn ontwikkelingen consequenties hebben voor de benodigde infrastructuur.
De geïdentificeerde trends en ontwikkelingen zijn gecombineerd in zogenaamde narratives, verhaallijnen. De narratives bieden het Havenbedrijf en de bedrijven in de haven houvast bij het doen van investeringen in toekomstige maritieme infra.

De verhaallijnen zijn:

  1. Afname overslag van containers (Onderliggende gecombineerde trends onder meer: vergrijzing en afnemende consumptie achterland; minder globalisering; afnemende productiviteit beroepsbevolking)
  2. Afname volumes fossiele bulk en raw materials.
  3. Ruimte voor bewerkstelligen van een beter evenwicht in de modal shift, de vervoersstromen spoor, weg en binnenvaart richting achterland.
  4. Rotterdam wordt een renewable energy hub. (Onderliggende ontwikkeling: de petrochemische clusters gaan over op duurzame grondstoffen en gaan groene energie produceren.)
  5. Rotterdam wordt recycling-hub, voor opslag en verwerking van afvalstoffen. (Onderliggende ontwikkeling: circulaire economie)
  6. Windenergie omzetten in energie wordt, met samenhangende processen, de leidende activiteit in het havengebied.

Uitdagingen

Het vertalen van trends en narratieven naar concrete beslisinformatie voor (lange termijn) investeringen in de maritieme infrastructuur.

Impact – effecten

Door beter inzicht kunnen betere beslissingen genomen worden over investeringen in de maritieme infrastructuur. Zo blijft de haven toekomstbestendig.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam
Kennispartner: TU Delft

Trends en ontwikkelingen en hun effect op maritieme infrastructuur

“Dit onderzoek prikkelt het Havenbedrijf om bewust te zijn van het effect van trends en ontwikkelingen op infrastructurele ontwikkeling en asset-management.”

Egbert van der Wal

manager port engineering, Port of Rotterdam Authority

Dit project is onderdeel van de roadmap Futureproof Port Infrastructure. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.