Transsonic
 

Transsonic

Onderzoek: 2016-2019

Een zelforganiserende containersector levert een beter gezamenlijk product: hogere betrouwbaarheid, tijdwinst en kostenverlaging.

Onderzoek

De containertransportsector is complex. Er zijn veel partijen actief en er wordt gewerkt met verschillende vervoersmodaliteiten: containers worden vervoerd over water, weg en spoor.
Goede organisatie en onderlinge samenwerking is cruciaal voor een sterke sector. Onderzoek is gestart naar hoe die zelforganisatie in het containervervoer gefaciliteerd en versterkt kan worden. Centraal in dit project staan de relaties tussen technologische en sociale innovaties. Hierbij wordt er gekeken naar nieuwe sensor- en interactietechnologieën en stimulansen voor zelforganisatie. Het onderzoek is tweeledig, er wordt gekeken naar enerzijds technische en anderzijds organisatorische ondersteuning.

Technisch: In het transportnetwerk worden voortdurend keuzes gemaakt ten aanzien van de routing.

 • Welke variabelen zijn van belang in het maken van de keuzes? En wie heeft wanneer welke beslisinformatie nodig?
 • Hoe kun je het delen van deze informatie (data) faciliteren binnen het netwerk? Kan het aanleggen van meer informatie-standaarden een oplossing zijn? Informatie-standaarden in de logistieke processen zorgen voor duidelijkheid: iedereen kan op basis van dezelfde uniforme informatie beslissingen nemen en afspraken met elkaar maken. Dat maakt de processen efficiënter en bevordert het wederzijds vertrouwen. Een voorbeeld van informatie die gestandaardiseerd zou kunnen worden, is informatie over waar in het netwerk transportcapaciteit voorhanden is.

Organisatorisch: Hoe kan men binnen de sector beter samenwerken en zo het gezamenlijke product verbeteren?

 • Welke weerstanden staan samenwerking in de weg? En welke maatregelen kunnen, in het netwerk van partijen, het wederzijds vertrouwen versterken?
 • Welke maatregelen kunnen een gelijk speelveld voor de verschillende transportmodaliteiten bevorderen?

Om bewustzijn en inzichten te creëren bij partijen wordt er gebruik gemaakt van serious games. Het gamen kan partijen helpen om innovaties te herkennen, in te voeren en wat de effecten zijn van maatregelen om het vertrouwen te versterken.

Potentieel –  wat levert het op?

 • Een containertransportsector met een betere zelforganisatie is sterker en levert een beter gezamenlijk product.
 • Processen zijn efficiënt, er is duidelijkheid en onderling vertrouwen.
 • Door betere keuzes tussen de modaliteiten verbetert de betrouwbaarheid van het containervervoer en door betere benutting van de modaliteiten kan kostenverlaging gerealiseerd worden.
 • Beter inzicht in hoe ketenpartijen keuzes maken en in wat er nodig is om vertrouwen te verbeteren, biedt mogelijkheden om individuele performance te verbeteren en relaties te versterken.

Business opportunities – Zakelijke kansen

 • Betere zelforganisatie en onderlinge samenwerking van het netwerk zorgt voor tijdwinst in de organisatie van transporten.
 • Betere, slimmere keuzes in de inzet van modaliteiten levert lagere kosten en tijdwinst in het transport zelf.
 • De kwaliteit van de dienstverlening als geheel gaat omhoog.
 • De samenwerking binnen het netwerk is prettig en coöperatief.

Partners

TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Wageningen, TNO, Ecorys, Havenbedrijf Rotterdam, NWO

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Logistics. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.