Power-2-Fuels

Welke synthetische brandstoffen zijn kansrijk als het gaat om toepassing in zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart in de Nederlandse mainports? En hoe kunnen ze, gezien de klimaatdoelstellingen, versneld worden ontwikkeld en uitgerold?

 

Research

Welke synthetische brandstoffen (Power-2-X) zijn kansrijk voor toepassing in zwaar wegtransport , scheepvaart en luchtvaart in de Nederlandse mainports: de havens van Rotterdam en Amsterdam en luchthaven Schiphol? Brandstoffen waar in dit project naar gekeken wordt zijn: waterstof, methaan, methanol, FT-diesel/kerosine en ammoniak.

Per vervoersmodaliteit wordt gezocht naar de meest kansrijke brandstof en hoe de implementatie daarvan vorm gegeven kan worden.

De synthetische brandstoffen worden geproduceerd door middel van (co-)elektrolyse van waterstof en synthese met koolstof. In eerste instantie kan de in industriële clusters vrijkomende CO2 worden afgevangen en worden gebruikt om brandstoffen te maken. Voorzien wordt, dat in een later stadium CO2 direct uit de lucht gehaald kan worden om zo de koolstofkringloop te sluiten.

Specifieke vragen waar in dit onderzoek een antwoord op wordt gezocht, zijn onder meer:

 • Wat is de stand van de huidige technologie en de economische haalbaarheid?
 • Welke gebruikseisen stellen partners aan toekomstige P2X brandstoffen (per modaliteit)?
 • Welke waardeketens en nieuwe ‘value cases’ kunnen ontwikkeld worden?
 • Wat is nodig voor grootschalige toepassing?

Hoe ziet de adoptie-roadmap er uit?

Opportunities

 • De infrastructuur van de huidige brandstofsector maakt het voor Rotterdam mogelijk zich te ontwikkelen tot schone-brandstof-hub.
 • Power-2-fuels levert zakelijke mogelijkheden voor de chemische sector en raffinage.
 • In de energietransitie richting 2050 kan CO2 worden hergebruikt.
 • Een leidende rol voor Nederland in de technische ontwikkeling en toepassing van synthetische brandstoffen.
 • Inzicht in welke synthetische brandstoffen economisch kansrijk zijn.
 • Kennis over mogelijke ontwikkelings- en toepassingsrichtingen van synthetische brandstoffen.
 • Rotterdam kan een locatie worden waar elektriciteit uit wind op zee aan land komt. Op momenten dat de vraag naar elektriciteit lager is dan het aanbod, kan de overtollige elektriciteit ingezet worden voor de productie van synthetische brandstoffen. Dat voorkomt bovendien piekbelastingen en maakt verzwaring van het elektriciteitsnetwerk om die op te vangen, overbodig.
 • Schepen aftanken op de locaties waar ze toch al laden en lossen scheelt tijd en geld, daarom is de Rotterdamse haven een goede bunkerlocatie.
 • Mogelijk kan een deel van de bestaande opslag en distributiekanalen worden gebruikt (afhankelijk van de preferabele brandstoffen).

Challenges

 • Productie van synthetische brandstoffen is nu nog heel duur. Hoe kan de ontwikkeling er uit zien richting synthetische brandstoffen als competitief alternatief?
 • Beleid en regelgeving moet veelal nog worden gemaakt.
 • De veiligheid van synthetische brandstoffen moet worden gegarandeerd.
 • (Sociale) acceptatie van synthetische brandstoffen door gebruikers.
 • Betrokkenheid van partners is nodig om vraag en aanbod te organiseren en op elkaar af te kunnen stemmen.

Impact

 • Duurzaam geproduceerde brandstoffen en klimaatneutraal transport.
 • Hergebruik van koolstof voor nieuwe toepassingen.
 • Techno-economische analyse voor verschillende P2X brandstoffen.
 • Inzicht in (nieuwe) waardeketens.
 • Een adoptie-roadmap met welke stappen er in het innovatietraject genomen moeten worden.

Partners

Deltalinqs, DMT, EICB, Enviu, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MKC, NLR, TNO, VIV, Westerman Logistics.

Looptijd

2019-2020

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.