Nautisch verkeersmanagement

Door het gebruik van nieuwe nautische verkeersmodellen kan de vlotheid en veiligheid van de scheepvaart in de Rotterdamse haven verbeteren.

 

Onderzoek

In de Rotterdamse haven verloopt de afhandeling van het scheepvaartverkeer vlot en veilig. Maar de verwachting is dat het verkeer de komende jaren toeneemt en containerschepen groter zullen worden, terwijl er geen nieuwe infrastructuur bij zal komen. Daarnaast stelt de maatschappij steeds hogere eisen aan veiligheid en speelt de wens dat het handelen door de Havenmeester beter wordt gekwantificeerd. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden wordt onderzoek gedaan naar de inzet van nautische verkeersmodellen, die inzicht geven in het actuele en het te verwachten scheepvaartverkeer in de haven. Daarmee wordt het mogelijk om de huidige veiligheid en vlotheid te handhaven of zelfs de veiligheid te verhogen en de afhandeling van schepen te versnellen.

Er wordt onderzocht met welke data goede modellen gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van kwantitatieve en kwalitatieve data (kennis en ervaring van functionarissen uit de haven).

Swarm Port

Een deelonderzoek richt zich op het specifieke concept Swarm Port: Bij de afhandeling van schepen vinden nu alle werkzaamheden na elkaar plaats. Is het mogelijk om met data en verkeersmodellen de betrokken partijen in staat te stellen efficiënter op elkaar in te spelen en zo een kortere turn-around-tijd van schepen te realiseren? Het gaat hierbij om ‘agent based modelling’. Dit levert in eerste instantie ‘process transparency’. Vervolgens kan, met het inzicht dat die transparantie biedt, gekeken gaan worden naar ‘process optimisation’.
Of, hoe en wanneer welk (deel)proces wordt geoptimaliseerd, zal telkens afhangen van de betreffende specifieke situatie .
Aangezien de nautische keten geen overkoepelend gezag kent, zal de optimalisatie van de processen gebaseerd moeten zijn op consensus van betrokken partijen.

Kansen

  • Toekomstbestendig nautisch verkeersmanagement – Door beter inzicht en anticipatie kunnen wachttijden verkort worden en kan de afhandeling efficiënter verlopen.
    De nautische verkeersmodellen dragen ook bij aan het voorbereiden van het verkeersmanagement op een groei in scheepsverkeer en scheepsgrootte.
  • Hogere veiligheid (NB: in deelonderzoek Swarm Port is dit geen focus) – De nautische verkeersmodellen geven de Havenmeester beter inzicht in het actuele en komende scheepsverkeer. Ook kan worden voldaan aan de toenemende eisen van de maatschappij om de veiligheid te garanderen en kwantitatief vast te kunnen stellen.

Uitdagingen

  • Data verzameling –  De AIS data zijn niet compleet en bevatten onjuistheden, mede vanwege de vrijblijvendheid ten aanzien van de levering van deze data.• Data verzameling –  De AIS data zijn niet compleet en bevatten onjuistheden, mede vanwege de vrijblijvendheid ten aanzien van de levering van deze data.
  • Modelleren van de data – Hoe kunnen data over scheepsbewegingen en activiteiten van agents zo worden ingezet dat een goed model van het vaargedrag wordt verkregen.
  • Ontwikkelen van een tool voor havenverkeersmanagement en havenontwikkeling – Hoe kan een model vervolgens omgezet worden in een tool die de Havenmeester gebruikt voor het verkeersmanagement en die behulpzaam kan zijn bij het ontwikkelen van de haven in de toekomst.

Impact – effecten

De Havenmeester en de bedrijven profiteren van een complete upgrade van het verkeersmanagement in de haven die betere veiligheid en vlotheid levert.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, KRVE (Koninklijke Roeiers Vereniging), Loodswezen, Intertransis, sleepbootmaatschappijen, Swarmlab
Kennispartners: TU Delft, TNO, TKI-Dinalog

Looptijd

2015-2022

Nautisch verkeersmanagement

“Het simuleren van het havenproces is de eerste stap naar efficiency- en veiligheidsverbeteringen.”

Gert van der Lee

Managing Partner, InterTransIS

“Door gebruik te maken van geavanceerde nautische verkeersmodellering, is het Havenbedrijf beter in staat ongewenste verkeerssituaties te voorkomen en te verminderen”

Raymond Seignette

Project Manager, Havenbedrijf Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Futureproof Port Infrastructure. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.