Haven Innovatie Barometer 2018

De Haven Innovatie Barometer laat zien hoe het innovatieve klimaat zich ontwikkelt in de Rotterdamse haven.

 

Research

De Haven Innovatie Barometer is een grootschalig onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam onder de bedrijven in de regio Rotterdam. In 2018 is het onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd, waarbij 40% van de bedrijfsvestigingen in de regio deelnam. Ten opzichte van het eerste onderzoek in 2016 laat de barometer zien dat het Rotterdamse havenbedrijfsleven een succesvolle inhaalslag maakt ten opzichte van bedrijven elders in Nederland als het om innovatie gaat. Verder toont de Barometer wat bedrijven aanzet tot innovatie, wat bedrijven succesvol maakt en waarom innovatie-koplopers beter presteren.

De belangrijkste conclusies/onderzoeksresultaten op basis van de tweede editie van de Barometer zijn:

 • De Rotterdamse haven heeft een succesvolle inhaalslag gemaakt ten opzichte van andere clusters in Nederland op het gebied van innovatie, zowel incrementeel als radicaal.
 • De klant is de belangrijkste driver voor innovatie: 90% geeft aan dat de klant belangrijk tot zeer belangrijk is voor innovatie. Het minst belangrijk vinden bedrijven: start-up-hubs, incubators, accelerators en testfaciliteiten, slechts 15% vind deze partijen van belang voor hun innovatie-activiteiten. (Onder innovatie-koplopers is de waardering wel duidelijk hoger.)
 • De 25% meest innoverende bedrijven hebben 29% meer kans klanten aan te trekken, en 33% meer kans te groeien in marktaandeel, ten opzichte van de 25% minst innoverende bedrijven. Het verschil tussen achterhoede en koploper in innovatie is dus groot.
 • Knelpunt voor innovatie, een obstakel dat de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten in de weg staat, is een chronisch tekort aan geschikt personeel. Twee-derde van de respondenten geeft dit aan. Daarnaast is regelgeving een knelpunt voor innovatie.

Andere conclusies zijn:

 • Bedrijven verwachten dat het belang van digitalisering, energietransitie en (semi-)autonoom vervoer aanzienlijk zal groeien.
 • Innovatievermogen wordt voor een belangrijk deel bepaald door niet-technische, sociale factoren
 • De niet-maritieme sectoren maken een innovatie-inhaalslag.
 • Een kleine meerderheid van de bedrijven heeft de intentie te innoveren. Eén op de drie bedrijven heeft een zelfstandige unit voor innovatie
 • Het havenbedrijfsleven is voor een actievere rol van het Havenbedrijf.

Opportunities

 • De uitkomsten geven inzicht in hoe bedrijven tegen innovatie aankijken en wat zij er in hun bedrijfsvoering daadwerkelijk aan doen.
 • Met het inzicht dat vooral de klant en in mindere mate de leveranciers de belangrijkste aanleiding zijn voor bedrijven om te innoveren, kunnen de inzet en investeringen ten behoeve van het innovatie-klimaat daarop worden afgestemd.
 • Door het onderzoek regelmatig te herhalen kan de Barometer ontwikkelingen in het innovatieklimaat laten zien.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, SmartPort
Kennispartner: Erasmus Universiteit

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Strategy. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.