Deep Decarbonization Pathways

Onderzoek: 2016-2018

Onderzoek: 2016

 

Vier scenario’s die in het Rotterdamse havengebied leiden tot een terugdringing van CO₂-uitstoot in 2050, variërend van 30% tot 98%.

 

Onderzoek

Energiecentrales, chemische bedrijven en raffinaderijen gebruiken fossiele brandstoffen in hun productieprocessen en daarbij komt CO₂ vrij. In het akkoord van Parijs is afgesproken dat wereldwijd de temperatuurstijging als gevolg van door mensen veroorzaakte CO₂-uitstoot beperkt moet blijven tot 2 graden Celsius. Het Wuppertal Instituut ziet na onderzoek vier scenario’s voor de bedrijvigheid in het Rotterdamse havengebied, die alle een reductie in CO₂-uitstoot opleveren in 2050.

Dit zijn de vier scenario’s:

 • Business as usual – Er wordt doorgewerkt zonder dat grote veranderingen worden doorgevoerd. In 2050 is sprake van een vermindering van CO₂-uitstoot van 30% ten opzichte van het meetjaar 2015 door toenemende energiebesparing en gestaag voortschrijdende technologische vernieuwing.
 • TP – Technical progress (technologische vooruitgang) – In dit scenario worden technische innovaties zodra ze beschikbaar komen direct en grootschalig ingezet. Door deze inzet van vernieuwende, steeds duurzamere technieken wordt in 2050 een vermindering van CO₂ uitstoot van 75% behaald ten opzichte van 2015.
 • BIO – Biomass and CCS (carbon capturing and storage) – Dit scenario heeft twee uitgangspunten: enerzijds het vervangen van fossiele brandstoffen in productieprocessen door biobrandstoffen en anderzijds het afvangen en opslaan van CO₂-uitstoot. Door deze twee maatregelen wordt in 2050 een vermindering van 98% van de uitstoot behaald. Het opslaan van overtollig CO₂ gebeurt in dichtbij gelegen onderzeese gasvelden.
 • CYCclosed carbon cycle – In dit scenario wordt radicaal overgestapt van het gebruik van fossiele grondstoffen (lang cyclische koolstof) op gebruik en productie van duurzame, hernieuwbare grondstoffen en reststoffen (renewables / kort cyclische koolstof). Waar in de processen nog CO₂ vrijkomt, wordt deze opgevangen en wordt deze hergebruikt binnen de gesloten cirkel van energieproductie en -gebruik. Ook dit scenario levert in 2050 een reductie van CO₂-uitstoot van 98% op ten opzichte van 2015.

Voor de drie scenario’s waarin veel reductie wordt gerealiseerd, TP, BIO en CYC, is de productie van duurzaam waterstof van groot belang en is elektrificatie van bedrijfsprocessen cruciaal.

Kansen

Business kansen – De deep-decarbonization-scenario’s bieden nieuwe business opportunities. Het bedrijfsleven gaat innoveren en zich onderscheiden van de concurrentie. Consumenten vragen om groene producten en de producenten in Rotterdam zullen die kunnen leveren. Rotterdam blijft in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats. Rotterdam is niet volgend maar leidend.

Uitdagingen

 • Zijn de scenario’s betaalbaar?
 • Staat regelgeving ontwikkelingen in de weg?
 • Wat is het juiste moment om te investeren in nieuwe techniek? Welke onzekerheden en risico’s brengt nieuwe technologie met zich mee en zijn deze beheersbaar?
 • Lukt het om steeds voldoende snel de benodigde schaalgrootte te bereiken?
 • Hoe duurzaam is biobrandstof?
 • Is Carbon Capture and Storage (CCS) veilig?
 • Samenwerking tussen betrokken partijen is in alle scenario’s belangrijk.

Impact – effecten

 • Een drastische vermindering van de uitstoot van CO₂ in 2050 ten opzichte van 2015, met instandhouding van economische activiteit.
 • Een toekomstbestendige haven.
 • Voldoen aan de afspraken in het akkoord van Parijs.

Partners

Havenbedrijf Rotterdam, Wuppertal Institute.

Deep Decarbonisation Pathways

“Dit onderzoek laat zien hoe de Rotterdamse haven de CO2 uitstoot drastisch kan terugbrengen door gebruik te maken van de kracht van het cluster. Daarmee kan de haven bijdragen aan het tegengaan van verdere klimaatverandering en tegelijkertijd de producten waar de samenleving naar vraagt blijven maken.”

Caroline Kroes

Corporate Strategist, Havenbedrijf Rotterdam

Dit project is onderdeel van de roadmap Smart Energy & Industry. Voor meer informatie over dit project of deze roadmap, neem contact met ons op.