70 GW Wind op Zee

Onderzoek 2017-2018

Wind op zee levert in 2050 een enorm overschot aan schone elektriciteit. Welke mogelijkheden biedt deze duurzame energie de Rotterdamse haven?

 

Onderzoek

Als de huidige ontwikkelingen in ‘wind op zee’ doorzetten levert dat in 2050 voor Nederland potentieel 70 gigawatt aan energie op. Dat is 2,5 keer de totale huidige Nederlandse energiebehoefte. Wat kunnen we met die enorme hoeveelheid schone energie? Wat zijn de kosten en baten van verschillende opties, zoals productie van waterstof, en wat is nodig voor succesvolle realisatie?

Dit onderzoek heeft als uitgangspunt dat in het jaar 2050 windenergieproductie op de Noordzee 70 gigawatt aan energie levert en stelt daarbij de vraag: wat met die energie te doen? Op dit moment wordt in het Rotterdamse havengebied in totaal een kleine 7 gigawatt aan energie gebruikt. Dus zelfs als de windenergie wordt ingezet om aan die energiebehoefte te voldoen, blijft nog een enorme hoeveelheid energie over. Een mogelijkheid zou zijn de energie uit wind op zee in te zetten voor de productie van waterstof of andere energiedragers. Vervolgvragen zijn dan bijvoorbeeld: gebeurt die omzetting op zee of op land, en welke vervoersopties moet je bij elk van die scenario’s organiseren: kabels, pijpleidingen of schepen?

 

Windenergie ontwikkelingen

Productie van windenergie op zee zal de komende jaren enorm toenemen. Netbeheerder TenneT verwacht dat in 2050 de windenergieproductie op de Noordzee voor Nederland op jaarbasis 70 Gigawatt aan het openbare net levert. Nu al is een evenwicht bereikt (grid parity) waarbij de prijs voor windenergie en energie uit fossiele bronnen gelijk is. De verwachting is dat de prijs van windenergie nog verder daalt, terwijl de prijs van fossiele energie door toenemende schaarste zal stijgen.
Behalve de te verwachten lage prijs en overvloedige beschikbaarheid is windenergie  gunstig als het gaat om onafhankelijkheid: prijs en beschikbaarheid zijn niet afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen.

Kansen

 • Nieuwe productiemethoden – De 70 GW die beschikbaar komt aanwenden om middels elektrolyse waterstof te produceren. Met het duurzaam geproduceerde waterstof zijn andere basischemicaliën te produceren. Zo kunnen grondstoffen worden verduurzaamd.
  Verder is elektrificatie mogelijk van processen in het havenindustrieel complex, die nu nog op basis van fossiele grondstoffen gebeuren (gas).
 • Nieuwe business kansen – De overdadige hoeveelheid energie maakt het voor energie-intensieve industrieën (denk aan datacenters) gunstig om zich te vestigen in de haven. Het overdadige aanbod aan groene energie geeft daarbij het Haven Industrieel Complex (HIC) strategische mogelijkheden (all electric port; green business environment).
 • Kansen voor Rotterdam – Door de unieke combinatie van infrastructuur, bedrijvigheid en verbindingen met het achterland is het Rotterdamse haven-industriële complex bij uitstek geschikt om de opbrengsten van wind op zee voor Nederland te benutten.

Uitdagingen

 • Richting – Er zijn nog veel variabelen wat het maken van keuzes moeilijk maakt.
 • Prioritering – Om te komen tot een prioritering in de aanwending van de 70 GW is het nodig om mogelijke toepassingen te inventariseren en te bepalen in welke mate elk van die toepassingen waardevol is (merit order).
 • Elektrificatie – Welke huidige processen zijn te elektrificeren? Stoom en warmteproductie liggen voor de hand en zijn redelijk eenvoudig, waar kunnen we wat nog meer doen?
 • Nieuwe samenwerkingen – Welke bedrijven kunnen samenwerken en nieuwe kansrijke ontwikkelen op gang krijgen?

Impact – effecten

 • Complete verduurzaming van de energievoorziening in het HIC.
 • Bedrijfsprocessen verduurzamen door inzet duurzame waterstof: Power-to-X.
 • Richting nul CO2-emissie in het HIC.

Partners

Deltalinqs, Erasmus Universiteit, Havenbedrijf Rotterdam, TNO, TU Delft, VoltaChem.

70 GW Wind op Zee

Voor de bedrijven in de haven biedt Wind op Zee veel kansen. Voor de verduurzaming van onze bedrijfsprocessen is zicht op beschikbaarheid en prijsontwikkeling van groene elektriciteit cruciaal.”

Alice Krekt

Programmadirecteur, Deltalinqs Energy Forum

Direct contact

Meer informatie?

Neem contact op Natalya Rijk voor een afspraak of meer informatie over onze projecten en de SmartPort Community.

Wordt teruggebeld

Wilt u gebeld worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen snel contact met u op.