Duisburg als concurrent voor mainport Rotterdam?

Duisburg als concurrent voor mainport Rotterdam?

24 jun 2021 | Nieuws

Quickscan over de explosieve groei van Mainport Duisburg
In de quickscan Belt Road Initiative – Duisburg, is gekeken naar de vraag in hoeverre de ontwikkeling van Duisburg; als eindpunt van de nieuwe Zijderoute en als hub voor Chinese logistieke stromen en investeringen, ten koste gaat van de Rotterdamse haven en logistieke hotspots als Venlo en van Nederland als ‘distributieland’. Hoe zijn de ontwikkelingen relevant voor Rotterdam? Hoe moeten wij omgaan met de Chinese investeringen (CAI)? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Download de quickscan of check SmartPort Science Facts over dit onderzoek.

Wake up call
Als Duisburg de komende tien jaar doorgroeit met het tempo van de afgelopen tien jaar, dan zal de containeroverslag in 2030 zo’n 7,5 miljoen containers bedragen. Hiermee zou Duisburg na Rotterdam, Antwerpen en Hamburg de vierde containerhaven van Noordwest-Europa worden. Sinds 2020 bereiken veel meer containers vanuit China via spoor het achterland. Duisburg zelf kent daar 30% groei van in 1 jaar tijd – andere havens van ontvangst zijn o.a. een aantal Oostbloklanden. Corona heeft hier een enorme impact gehad. “Het is essentieel om inzicht te hebben in de mogelijke consequenties van ontwikkelingen in de internationale goederenstroom die van invloed kunnen zijn op de positie van Rotterdam in de wereldwijde supply chain” Paul Ham, General Manager Business Development ECT

Onderzoek
In opdracht van SmartPort en in samenwerking met DHL, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam en ECT, zijn met deze quickscan de huidige ontwikkelingen van deze nieuwe zelfbenoemde ‘Gateway to Europe’ in beeld gebracht. Er is onderzoek verricht aan de hand van analyses van recente ontwikkelingen in Duisburg, de aard en omvang van Chinese logistieke investeringen, gesprekken met relevante stakeholders, wenselijkheid van Chinese directe investeringen en een workshop met stakeholders. Het onderzoek is verricht door Bart Kuipers PhD en Niels van Saase MSc vanuit Erasmus UPT.

Achtergrond
Duisburg is de grootste binnenhaven ter wereld met in 2020 een containeroverslag van 4,2 miljoen containers (TEU) en een totale goederenoverslag van 59 miljoen ton. Door de afname van vooral kolen en ertsen daalt het totale overgeslagen volume in Duisburg, maar het containervervoer groeit sterk: in 2011 werden er 2,5 miljoen containers overgeslagen. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 5,9 procent in de periode 2011-2020. De groei van de containeroverslag in Duisburg—die zich in dit coronajaar heeft doorgezet—blijkt niet alleen vanuit de grote zeehavens te komen. Het aantal treinen in beide richtingen is gestegen van 815 in 2015 naar 3.271 in 2017 en moet in 2024 de 10.000 hebben bereikt. Vooral de volumes uit China fungeren als een katalysator voor logistieke investeringen in Duisburg. In Duisburg wordt een nieuwe spoorterminal aangelegd; de Duisburg Gateway Terminal. Deze investering van ongeveer 100 miljoen euro wordt deels (30 procent) gefinancierd door de Chinese staatsrederij Cosco Shipping. In december 2020 is een investeringsverdrag tussen de EU en China ondertekend— de Comprehensive Agreement on Investment (CAI)—dat moet leiden tot een meer stabiele wederzijdse economische relatie. Juist door dit verdrag kan worden verwacht dat investeringen van China in de EU verder zullen toenemen.

Kansen
De snelheid waarmee Duitsland zich als logistieke vestigingsplaats ontwikkelt, wordt enerzijds onderschat. Anderzijds kan de ontwikkeling in Duisburg ook zorgen voor kansen en synergie met de situatie in Rotterdam en Nederland—synergie tussen de ‘Belt’ (landroutes) en de ‘Road’ (maritieme routes). Een breed handelingsperspectief is hier noodzakelijk. De komst van BRI en de Nieuwe Zijderoute zijn niet te veranderen en dus moet de focus in Rotterdam en Nederland liggen op de elementen waar wel invloed op kan worden uitgeoefend. Duisburg is daarnaast voor mainport Rotterdam een belangrijke locatie voor doorvoerstromen en de verbondenheid van Duisburg en Rotterdam is een historisch gegeven en een deel van het ‘Rotterdam Effect’ slaat neer in Duisburg. De creatie van goed werkende corridors tussen Rotterdam en Duisburg is daarmee cruciaal en werkt in het voordeel van beide havens. Van strategisch belang voor Rotterdam is de uitzonderlijke rol als innovatief, logistiek kenniscentrum en ontwikkelaar van een hoogwaardige logistieke, digitale infrastructuur.

Lees ook: SmartPort Trends
SmartPort heeft op basis van de verzamelde kennis uit de 100 uitgevoerde SmartPort onderzoeken van de afgelopen zes jaar (2015-2020) een vertaling gemaakt naar tien trends voor de Rotterdamse haven. Binnen deze trends wordt onder andere gekeken naar de groei van transport via alternatieve routes . Het BRI Duisburg onderzoek is onderdeel van het invullen van kennishiaten rondom deze ontwikkeling. Het rapport met de SmartPort trends is .

Vragen
Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Anique Kuijpers projectontwikkelaar Smart Logistics bij SmartPort.